1. Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők

Hivatalos név:

e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

e-Mobi Electromobility Nonprofit Limited Liability Company

Székhely:

1037 Budapest, Montevideo utca 2/C

Postacím:

1037 Budapest, Montevideo utca 2/C

Telefonszám:

+36/1-265-5029

Központi elektronikus levélcím:

kapcsolat@e-mobi.hu

A honlap URL-je:

e-mobi.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége

Az ügyfélszolgálati vezető neve

Ügyfélfogadás rendje

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet,

c) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

d)a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

e) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

f) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,

g) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,

h) az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos eges állami feladatokról szóló 443/2017 Korm. rend

i) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

j) a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadat kereső rendszere, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet

k) a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet

l) Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről.

m) közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

n) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008 (III.29.) Kormányrendelet

o) 1027/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az elektromobilitás elterjesztését szolgáló további intézkedésekről

p) 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

q) 170/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet

az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről

r) Szervezeti és működési szabályzat

s) Adatvédelmi szabályzat

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű, a közérdekből nyilvános adat megismerése iránt bárki

a) szóban, az e-Mobi székhelyén munkaidőben

b) írásban formanyomtatványon

c) elektronikus úton formanyomtatványon

igényt nyújthat be.

A közérdekű adat iránti igényt az eset összes körülményei alapján legcélszerűbb formában kell teljesíteni.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az igény beérkezését követő 15 napon belül eleget kell tenni.

Az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható

A közérdekű adatigénylés teljesítését az e-Mobi az alábbi esetekben tagadhatja meg:

a) az igény tárgya nem a 2.2. pont szerinti közérdekű adat

b) abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be

c) az igénylő nem adja meg a nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

d) amennyiben az igényelt közérdekű adat a személyes adat fogalma alá tartozik, és nem minősül jogszabály alapján közérdekből nyilvános adatnak, az e-Mobi az adatigénylést annyiban teljesíti, amennyiben az a személyes adatok anonimizálása mellett lehetséges

e) amennyiben az igényelt adat a minősített adatok védelméről szóló törvény szerinti minősített adat, vagy az adatok megismeréséhez való jogot egyéb törvény az Infotv. 27. § (2) szerinti okokból vagy az Európai Unió jogi aktusa az Infotv. 27. § (4) szerinti okokból korlátozza, az e-Mobi a közérdekű adatigénylés teljesítését megtagadja

f) amennyiben az igényelt adat az e-Mobi közfeladatának ellátása körében meghozott döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat, kivéve

i az adat keletkezésétől számított tíz év elteltével

ii az adatkezelő szervezeti egység vezetője az adat megismeréséhez, illetve az adat megismerésének kizáráshoz fűződő közérdek mérlegelésének eredményeképpen az adat megismerését engedélyezi

iii a döntés meghozatalát követően, kivéve

1 az adat jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja

2 az adat megismerésének lehetővé tétele az e-Mobi törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:

Jogi Csoport

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége:

1037 Budapest, Montevideo utca 2/C

+36/1-265-50-29

kapcsolat@e-mobi.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Kovács István

dpo@mvm.hu

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

Adatszolgáltatás Nyilvántartási vagy engedélyszám Helye Beküldés formája
Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről 1156 KSH ELEKTRA elektronikus

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

Éves számviteli beszámolók:

2019

2018

2017

2016

3.3. Működés