Tudástár

2016-08-09 11:58:02

I. Szakmai fogalommeghatározás

 

Elektromos gépjármű
Elektromos erőátviteli rendszerrel felszerelt gépjármű, amelynek meghajtása elsődlegesen villamos motorral történik és a motor a villamos energiát egy külsőleg újratölthető, belső elektromos energiatároló rendszerből nyeri.
Elektromos gépjármű töltése
Az elektromos gépjárművek töltése a következőképpen történhet:
  • az elektromos gépjármű energiatárolójának töltése
  • vagy az energiatároló cseréje az elektromos gépjármű energiatárolójának villamos energiával történő feltöltésére alkalmas töltőállomáson
  • a lakossági fogyasztó saját, mért felhasználói berendezésén keresztül, amely tevékenység nem irányul gazdasági haszonszerzésre
  • a nem lakossági felhasználó saját, mért felhasználói berendezésén keresztül, ha a tevékenység nem irányul haszonszerzésre
  • a felhasználó mért, magánvezetékére csatlakozó, az elektromos gépjármű energiatárolójának villamos energiával történő töltésére alkalmas töltőállomáson keresztül
Villámtöltő berendezés
Olyan, a 2014/94/EU Irányelv szerinti „nagy teljesítményű elektromos töltőállomás” amely 50 kW-nál nagyobb teljesítmény mellett teszi lehetővé egy elektromos jármű villamos energiával történő feltöltését.
Gyorstöltő berendezés
A 2014/94/EU Irányelv szerinti „nagy teljesítményű elektromos töltőállomás”[1].
Normáltöltő berendezés
2014/94/EU Irányelv szerinti „normál teljesítményű elektromos töltőállomás” [2]
Csúcsidőszak
Hétköznap 8-20 óra közötti időszak.
Csúcsidőszakon kívüli időszak (völgyidőszak)
Hétköznap 20-8 óra között, valamint hétvégén és ünnepnapokon.
Töltési szolgáltatás
Az elektromos gépjármű töltése és a töltőállomás-üzemeltető által kínált egyéb szolgáltatások összessége.
Pénzügyi szolgáltató (PSS)
Az elektromobilitás-szolgáltató szerződéses partnereként a töltési szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére szolgáló fizetési tranzakciók lebonyolításában közreműködő szolgáltató, aki különböző fizetési formákat (online, bankkártyás, mobil) támogat.
Töltőállomás üzemeltető
„Aki elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik.”
Felhasználó
Az, „aki villamos energiát a saját felhasználási helyén történő felhasználás céljából közcélú hálózatról vagy magánvezetéken keresztül nem továbbadás útján vételez”.
Vételező
Aki felhasználótól magánvezetéken továbbadás útján, vagy termelőtől közvetlen vezetéken vásárol villamos energiát kizárólag saját felhasználás céljára, és nem minősül felhasználónak.
Szolgáltatást igénybe vevő
Töltőállomást elektromos gépjármű töltési szolgáltatás céljából használó természetes személy.
Villamosenergia kereskedő
Az a jogi személy, aki a villamos energia és a hozzá tartozó teljesítmény üzletszerű, nem saját felhasználási célra történő vásárlására és értékesítésére a VET szerinti engedéllyel rendelkezik.
Elosztói engedélyes vagy DSO (Distribution System Operator)
Az a jogi személy, aki felelős a villamos energiának az elosztó hálózatokon történő továbbításáért, a felhasználókhoz történő eljuttatásáért, illetve az ehhez kapcsolódó minden olyan műszaki és gazdasági tevékenységért, amely a villamos energia megfelelő minőségű továbbítása érdekében szükséges és rendelkezik a VET szerinti engedéllyel.
Átviteli rendszerirányító vagy TSO (Transmission System Operator)
A villamos energia rendszer felügyeletét ellátó szerv.
OCPP (Open Charge Point Protocol)
A töltőállomás és az elektromobilitás szolgáltató által biztosított platform közötti szabványos kommunikációs protokoll.

[1] olyan elektromos töltőállomás, amely 22 kW-nál nagyobb teljesítmény mellett teszi lehetővé egy elektromos jármű villamos energiával történő feltöltését
[2] olyan elektromos töltőállomás, mely legfeljebb 22 kW teljesítmény mellett teszi lehetővé egy elektromos jármű villamos energiával történő feltöltését; nem foglalja magában a 3,7 kW vagy annál kisebb teljesítményű olyan berendezéseket, amelyeket háztartásokban létesítettek, vagy amelyek elsődleges rendeltetése nem elektromos járművek feltöltése, és amelyek nem hozzáférhetők nyilvánosan

 

 

II. Pályázati fogalommeghatározás

 

Állami támogatás
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás.
Átlátható formában nyújtott támogatás
Olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom.
Elszámolható költség
Az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség.
Fenntartási időszak, üzemeltetési időszak
A kötelező fenntartási időszak a projekt megvalósulásától számított legalább öt év. A fenntartási időszak kezdete a beruházás üzembe helyezésének napja.
Helyi infrastruktúra
Olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet korszerűsítéséhez, és ipari bázisok fejlesztéséhez.
Immateriális javak
Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 30. pontja szerinti javak.
Közszolgáltatás
Az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás.
Kedvezményezett, Támogatott
Az a helyi önkormányzat, amely a Támogató döntése alapján támogatásban részesül és vele Támogatási szerződés kerül megkötésre.
Környezetkímélő gépkocsi
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti gépkocsik.
Lebonyolító
e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. (1063, Budapest, Munkácsy Mihály u. 16.)
Multifunkciós eszköz
Olyan berendezés, amely a járművek normál teljesítményű elektromos töltése mellett legalább még egy funkcióval is szolgál (pl.: parkolóóra; wi-fi szórás biztosítása, „smart” közvilágítás megvalósítása, SOS gomb, stb.).
Működési eredmény
A beruházásnak az Sztv. 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) közötti pozitív előjelű különbség.
Nehéz helyzetben lévő vállalkozás
Az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás.
Parkolóhely (a töltőoszlop közvetlen közelében)
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 17. e) pont szerinti, Környezetkímélő gépkocsik számára kialakított várakozóhely.
Pályázó
A pályázati felhívás jogosultsági feltételeinek megfelelő helyi önkormányzat.
Rendelkezésre állás
A Töltőoszlop igénybe vehetőségének időtartama (éves elméleti maximum százalékos arányában kifejezve) töltési szolgáltatásra, melybe nem tartoznak bele az üzemeltető önhibáján kívüli meghibásodások (pl. rongálás), a rendszeres és ad hoc villamos energia hálózati kimaradások.
Támogatási szerződés
A Támogató képviseletében eljáró Lebonyolító és a Kedvezményezett között létrejött támogatási szerződés.
Támogató
A Nemzetgazdasági Minisztérium.
Tárgyi eszköz
A 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.
Töltési szolgáltatás
A környezetkímélő gépkocsi energiatárolójának villamos energiával történő töltése a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján.
Töltőoszlop
„A” és „B” típusú töltőberendezés (normál teljesítményű elektromos töltőállomás): A 2014/94/EU irányelv alapján olyan elektromos töltőállomás, mely legfeljebb 22 kW teljesítmény mellett teszi lehetővé egy elektromos jármű villamos energiával történő feltöltését; nem foglalja magában a 3,7 kW vagy annál kisebb teljesítményű olyan berendezéseket, amelyeket háztartásokban létesítettek, vagy amelyek elsődleges rendeltetése nem elektromos járművek feltöltése, és amelyek nem hozzáférhetők nyilvánosan
„C” típusú töltőberendezés (nagy teljesítményű elektromos töltőállomás, Villámtöltő): A 2014/94/EU irányelv alapján olyan elektromos töltőállomás, amely 22 kW-nál nagyobb teljesítmény mellett teszi lehetővé egy elektromos jármű villamos energiával történő feltöltését
Töltőpont
Normál vagy nagy teljesítményű elektromos töltőállomás telepítési helyszíne, melybe beleértendő a jelen kiírásban szereplő „A” vagy „B” vagy „C” töltőberendezés megvalósítása esetén töltőoszloponként 2 db Környezetkímélő gépkocsi részére szolgáló parkolóhely; továbbá a Töltőoszlop illetve Multifunkciós berendezés kihelyezéséhez szükséges földterület.
Üzemeltetési kötelezettség átvállalására jogosult
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaság.
Üzembe helyezés napja
A beruházás könyv szerinti (számviteli) aktiválásának napja.

GYIK

2017-03-22 10:30:40

Tovább